REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ

MOWYTY

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Damian Markowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DAMIAN MARKOWSKI ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który reguluje zasady korzystania z aplikacji Operatora o nazwie Mowyty.

2.     Aplikacja i udostępnione w jej ramach usługi stanowią Usługi Cyfrowe w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., a udostępniane w Aplikacji treści stanowią Treści Cyfrowe w rozumieniu niniejszej ustawy.

3.     Aplikacja dedykowana jest obywatelom Ukrainy od 12 roku życia i służy do nauki języka polskiego.

4.     W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje w szczególności przepisy:

4.1.  kodeksu cywilnego,

4.2.  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

4.3.  ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

4.4.  ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

4.5.  regulaminy usług Google Play, App Store, Google Pay oraz Apple Pay

4.6.  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE

1.     REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji.

2.     OPERATOR - Damian Markowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą DAMIAN MARKOWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby i adres do doręczeń: Miłków-Kolonia 29A, 21-220 Miłków-Kolonia NIP: 5391515709, REGON: 388941101, adres mailowy: contact@damianmarkowski.com, numer telefonu: + 48 790 644 426.

3.     UŻYTKOWNIK – Konsument, który za pośrednictwem swojego urządzenia mobilnego korzysta z Aplikacji.

4.     KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.     APLIKACJA – aplikacja mobilna Operatora „Mowyty” będąca Usługą Cyfrową i zawierająca Treści Cyfrowe.

6.     USŁUGA CYFROWA - usługa pozwalająca Użytkownikowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

7.     TREŚĆ CYFROWAdane wytwarzane i dostarczane przez Operatora w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy.

8.     UMOWA – umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej zawierana między Operatorem i Użytkownikiem.

9.     USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji.

10.  KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą użytkownika, adresem email oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Aplikacji.

11.  NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika email bezpłatnych informacji pochodzących od Operatora dotyczących Aplikacji i dostępnych w niej treści.

12.  SUBSKRYPCJA – usługa elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na dostęp do płatnych treści dostępnych w ramach Aplikacji.

13.  OKRES ROZLICZENIOWY czas, na jaki została wykupiona Subskrypcja przez Użytkownika, liczony wg miesięcy. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się pierwszy dzień miesiąca po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. Operator udostępnia trzy Okresy Rozliczeniowe trwające odpowiednio 1, 6 lub 12 miesięcy.

14.  LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.

15.  ŚRODOWISKO CYFROWE - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

16.  KOMPATYBILNOŚĆ - współdziałanie Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.

17.  FUNKCJONALNOŚĆ - zdolność Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

 

§ 3

RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.     Operator na podstawie Regulaminu świadczy następujące Usługi Elektroniczne w ramach Aplikacji:

1.1  założenie i prowadzenie Konta,

1.2  Newsletter,

1.3  Subskrypcja.

2.     Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Aplikacji odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.     Prowadzenie Profilu w Aplikacji ma charakter bezpłatny. W celu założenia Profilu w Aplikacji Użytkownik musi wypełnić znajdujący się w Aplikacji formularz rejestracji. Rejestrując Konto Użytkownik jest zobowiązany podać adres email, nazwę użytkownika oraz hasło.

4.     Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Profilu w Aplikacji zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Użytkownika uzupełnionego formularza rejestracji.

5.     Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

6.     Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Subskrypcji zawierana jest na czas oznaczony zgodnie z wybranym przez Użytkownika Okresem Rozliczeniowym.

 

§ 4

ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1.     Aplikację w najnowszej dostępnej wersji Użytkownik może pobrać bezpłatnie ze sklepu internetowego: Google Play (dla systemu Android) lub w App Store (dla systemu iOS).

2.     Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest możliwe jedynie po jej zainstalowaniu na odpowiednim urządzeniu elektronicznym oraz po wcześniejszym zaakceptowaniu treści Regulaminu.

3.     Zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu Użytkownika i zaakceptowanie Regulaminu, jest tożsame z zawarciem z Operatorem Umowy.

4.     Korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji możliwe jest jedynie po uprzednim wykupieniu Subskrypcji.

5.     Świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Subskrypcji jest odpłatne i rozpoczyna po zaksięgowaniu wpłaty za Subskrypcję na rachunku Operatora.

6.     Z chwilą uiszczenia opłaty abonamentowej za Subskrypcję Użytkownikowi zostaje udzielona odpłatna i niewyłączna Licencja na korzystanie z płatnych treści dostępnych w Aplikacji (na ich przechowywanie, używanie, odtwarzanie, zapisywaniu na swoim urządzeniu) wyłącznie w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zgodnie z ich przeznaczeniem.

7.     Licencja, o której mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu udzielana jest Użytkownikowi na Okres Abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę za Subskrypcję i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny Okres Abonamentowy.

8.     Użytkownik jest zobowiązany do:

8.1.  podawania w ramach Aplikacji danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd,

8.2.  zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go osobom trzecim,

8.3.  niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji,

8.4.  niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 5

ZAKUP SUBSKRYPCJI

1.     Informacje widoczne w Aplikacji nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Użytkownik składając zamówienie, składa ofertę kupna Subskrypcji na warunkach podanych w jej opisie.

2.     Cena Subskrypcji uwidoczniona w Aplikacji podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

3.     Cena uwidoczniona w Aplikacji jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

4.     Zamówienia na Subskrypcje Użytkownicy mogą składać za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Aplikacji. Warunkiem złożenia zamówienia przez Użytkownika jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

5.     Płatności za Subskrypcję Użytkownik może dokonać jednym ze sposobów dostępnych w ramach usług Google Play oraz App Store.

6.     Z chwilą skutecznego zaksięgowania wpłaty za Subskrypcję na koncie Operatora zostaje zawarta Umowa między Użytkownikiem, a Operatorem.

7.     Dostęp do płatnych treści Aplikacji Użytkownik otrzymuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności (tj. w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania płatności).

8.     Subskrypcja ulega automatycznemu odnowieniu.

9.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

9.1.  Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą,

9.2.  termin czternastodniowy, w którym Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy, liczy się dla usług od dnia zawarcia umowy,

9.3.  prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi:

a)    w przypadku umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy,

b)    w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy,

9.4.  po odstąpieniu od umowy przez Użytkownika, Operator nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej, za wyjątkiem treści, które:

a)   są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą Cyfrową lub Treścią Cyfrową, która stanowiła przedmiot Umowy,

b)   dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej, która stanowiły przedmiot Umowy,

c)   zostały połączone przez Operatora z innymi danymi i nie mogą zostać one rozłączone bez nadmiernych trudności,

d)   zostały wytworzone przez Użytkownika wspólnie z innymi Użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

9.5.  Użytkownik po odstąpieniu od umowy zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Aplikacji. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika, Operator może uniemożliwić mu dalsze korzystanie z Aplikacji, w szczególności przez zablokowanie dostępu do Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych albo zablokowanie Profilu Użytkownika.

10.  Anulowanie Subskrypcji.

10.1.               Użytkownik może anulować Subskrypcję w dowolnym momencie,

10.2.               anulowania Subskrypcji Użytkownik może dokonać odpowiednio za pośrednictwem Google Play lub App Store.

 

 § 6

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

1.   Wypowiedzeniu może ulec umowa o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

2.   Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@mowyty.com lub usunięcie Konta, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy.

3.   Operator może wypowiedzieć umowę o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku stwierdzenia naruszeń Użytkownika względem Operatora, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

4.   Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

5.   Operator i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi o charakterze ciągłym i bezterminowym w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 7

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.     Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Aplikacją a niewyłączone postanowieniami odrębnych przepisów lub licencji, należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie - w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.     Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Aplikacji do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Aplikacji bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.

3.     Przesyłanie przez Użytkownika treści cyfrowej w ramach Aplikacji, jest równoznaczne z oświadczeniem przez ten podmiot, iż posiada on stosowne prawa do korzystania z tego materiału.

4.     Użytkownik, przesyłając do Aplikacji materiały i treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w przypadku wystąpienia w związku z tym przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Operatora, zobowiązuję się zwolnić go z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

 

§ 8

WYMAGANIA TECHNICZNE

1.     W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji wymagane jest:

1.1.  urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z dostępem do Internetu,

1.2.  prawidłowo zainstalowany w urządzeniu mobilnym system operacyjny Android 5.0. lub nowszy albo iOS 14.0 lub nowszy,

1.3.  dostęp do poczty elektronicznej,

1.4.  pobranie Aplikacji na urządzenie spełniające wymagania wskazane w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu.

2.     Koszty połączenia z Internetem obciążają̨ Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez niego z operatorem telekomunikacyjnym.

3.     Aplikacja jest w pełni Funkcjonalna i Kompatybilna z wymienionymi w pkt 1 systemami operacyjnymi.

4.     Pobranie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w niniejszym Regulaminie stanowi jego naruszenie.

5.     Operator informuje Użytkownika (przez cały okres korzystania przez Użytkownika z Aplikacji) o dostępnych aktualizacjach Aplikacji oraz o konsekwencjach ich niezainstalowania.

6.     Użytkownik zobowiązany jest do instalowania aktualizacji dostarczanych przez Operatora w rozsądnym czasie. Niezainstalowanie przez Użytkownika aktualizacji zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Operatora i po poinformowaniu go o skutkach braku instalacji aktualizacji, powoduje wyłączenie odpowiedzialności Operatora za brak zgodności udostępnianej Aplikacji oraz zawartych w niej Treści Cyfrowych oraz Usług Cyfrowych z Umową.

§ 9

ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI

1.     Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest Operator.

2.     Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

3.     Korzystanie z Aplikacji oraz zawieranie umów za pośrednictwem Aplikacji (z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych) jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych przez Operatora. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy).

4.     W celu skorzystania z Aplikacji wymagane jest podanie przez Użytkownika danych osobowych w postaci nazwy użytkownika oraz adresu mailowego.

5.     Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Użytkownik lub jego opiekun prawny wyraził stosowną zgodę.

6.     Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa wprowadzanych przez niego do Aplikacji danych.

7.     Operator będzie przetwarzał dane osobowe w celach związanych z poprawnym dostarczeniem usług związanych z Aplikacją, a po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika zgodnie z pkt 5, również w celach marketingowych.

8.     Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:

8.1  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata,

8.2  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

9.     Podczas korzystania z Aplikacji mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

10.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.  Podstawy prawne żądania Użytkownika:

11.1.               dostęp do danych – art. 15 RODO,

11.2.               sprostowanie danych – art. 16 RODO,

11.3.               usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,

11.4.               ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,

11.5.               przeniesienie danych – art. 20 RODO,

11.6.               sprzeciw – art. 21 RODO,

11.7.               cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

12.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 11 niniejszego rozdziału, można przesłać stosowną wiadomość email na adres: contact@mowyty.com.

13.  Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

14.  Aplikacja używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Aplikacji, dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk Aplikacji.

15.  W ramach Aplikacji stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”:

15.1.               „cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Aplikacji),

15.2.               „stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

16.  Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Aplikacji.

17.  Dane osobowe Użytkowników są przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy świadczeniu usługi w postaci dostarczania Aplikacji. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

18.  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI STRON

1.      Operator zobowiązuje się wykonywać Usługi z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.

2.      Użytkownik korzystający z usług Aplikacji jest odpowiedzialny za własne bezprawne działania. Za działania osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiadają ich opiekunowie prawni.

3.      Każdy Użytkownik jest zobowiązany do tego, aby dane zamieszczane w Aplikacji były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.

 

 § 11

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi Cyfrowej lub Treści Cyfrowej z Umową na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

2.     Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

3.     Reklamacje mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@mowyty.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie.

4.     Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

4.1.  imię, nazwisko,

4.2.  adres email,

4.3.  opis problemu, którego dotyczy reklamacja.

5.     Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Operatorem, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową nie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Użytkownika.

6.     Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O rezultacie Operator niezwłocznie powiadomi składającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres email.

7.     Użytkownik może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Użytkownik może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach.

 

 § 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Prawem właściwym dla Umów zawieranych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, z tym, że wybór prawa nie pozbawia Konsumentów praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania.

2.     Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług oferowanych przez Operatora w każdej chwili, usuwając Aplikację mobilną z urządzenia, na którym została zainstalowana.

3.     Usunięcie Aplikacji mobilnej nie powoduje jednoczesnego usunięcia Konta.

4.     Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Aplikacji z powodu lub w celu:

4.1.  ulepszania istniejących i dodania do niej nowych funkcjonalności,

4.2.  poprawiania wyglądu graficznego Aplikacji,

4.3.  zmiany przepisów prawa obowiązującego lub wydania decyzji przez odpowiednie organy, powodujących konieczność ich zmiany,

4.4.  przyczyn spowodowanych działaniem siły wyższej,

4.5.  przyczyn spowodowanych zmianami organizacyjnymi u Operatora.

5.     Zmiany, o których mowa w pkt 4 nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Użytkowników.

6.     Jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Użytkownika do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej i na korzystanie z niej, Operator informuje o niej Użytkownika z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:

6.1.  terminie dokonania zmiany,

6.2.  właściwościach zmiany,

6.3.  prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

7.     Operator zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału, jeśli zapewnił Użytkownikowi uprawnienie do zachowania bez dodatkowych kosztów Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zgodnych z umową w stanie niezmienionym.

8.     Zmiany dokonane w Regulaminie Aplikacji wiążą Użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach przez Operatora. O zmianie Regulaminu Użytkownik informowany jest poprzez wiadomości email.

9.     Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2023 roku.